Warsztat Technik Ceramicznych

I, II, III rok studiów licencjackich

I, II rok studiów magisterskich

 

Prowadzący:

dr hab. Stanisław Brach, prof. ASP

adi. dr Zbigniew Piotr Lorek

 

Program pracowni:

Program pracowni ceramicznej ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wartości kreatywne tworzywa ceramicznego w rzeźbie. Zajęcia w pracowni będą stopniowo przybliżały studentowi wiedzę o różnych materiałach ceramicznych jako medium rzeźbiarskim.
Formą kształcenia będzie indywidualne podejście do studenta tzn. indywidualne omówienie ćwiczeń, indywidualne korekty oraz wspólne omówienie prac semestralnych. Równocześnie z praktyczną częścią zajęć odbywać się będą wykłady na temat technologii ceramiki. Od 2013 roku w program pracowni na stałe wchodzi kilkudniowy plener w Zakładach Porcelany w Ćmielowie.

I, II, III rok studiów licencjackich
Cel dydaktyczny:

Proces nauczania studentów I stopnia ma na celu zapoznanie ich z podstawowymi technikami świadomego formowania ręcznego z wałeczków lub plastrów prac ceramicznych oraz zasadami
i metodami stosowania szkliw i angob. Studenci zapoznają się również z procesem suszenia i wypalania ceramiki w piecu elektrycznym i piecu opalanym drewnem. Odbywają również 4-dniowy plener ceramiczny w Domu Plenerowym Warszawskiej ASP w Dłużewie, gdzie biorą czynny udział w wypalaniu ceramiki metodą „raku”.
I, II rok studiów magisterskich
Cel dydaktyczny:
Głównym celem kształcenia studenta jest indywidualne rozwijanie osobowości twórczej każdego z nich. Ma polegać ono na poszerzaniu i wzbogacaniu ich wiedzy z zakresu technologii ceramiki poprzez:
–    wprowadzanie nowych mas plastycznych oraz mas lejnych, m.in. porcelany,
–    stosowanie form gipsowych do odlewania i odciskania,
–    poszerzenie wiadomości z zakresu szkliwienia, próby składania szkliw z receptur wcześniej przygotowanych,
–    większy udział w procesie wypalania ceramiki, wspólne wypalanie w piecu   opalanym drewnem.

 

Pracownia ceramiczna na Wydziale Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych jest pracownią otwartą, czyli służy nie tylko studentom  rzeźby, ale również studentom z innych wydziałów, którzy chcą
w swoim procesie edukacji na uczelni zapoznać się z tym szlachetnym materiałem. Do pracowni z wielkim zainteresowaniem  uczęszczają też studenci innych uczelni, doktoranci realizujący swój program w ramach studiów doktoranckich oraz uczestnicy zajęć, którzy pogłębiają swoją wiedzę z zakresu ceramiki w ramach Otwartej Akademii.
Celem pracowni ceramicznej na Wydziale Rzeźby jest zwrócenie szczególnej uwagi na wartości kreatywne tworzywa ceramicznego i zastosowanie go w rzeźbie. W podstawowym zakresie przygotowujemy studentów do korzystania z różnych materiałów ceramicznych oraz samodzielnego przeprowadzenia całego procesu tworzenia formy ceramicznej od koncepcji przez szkic, do realizacji
i obróbki technologicznej. Student powinien umiejętnie interpretować zadany temat ćwiczeń, świadomie wykorzystywać właściwości materiałów ceramicznych przy realizacji przestrzennych form rzeźbiarskich. Dysponujemy również zapleczem laboratoryjnym, w którym studenci, pod nadzorem  pedagogów,
w oparciu o receptury dostępne w pracowni, samodzielnie zestawiają podstawowe szkliwa.
Pracownia dysponuje dwoma piecami elektrycznymi, ale wizytówką i duszą  naszej pracowni jest piec opalany drewnem – unikat w skali Polski. W piecu tym prace ceramiczne wypalane są bezpośrednio płomieniem, który przechodzi przez komorę (tzw. płomień zwrotny). Trwający kilkanaście godzin wypał daje możliwości osiągnięcia wysokich temperatur do 1300 C i ciekawych efektów na rzeźbach dzięki redukcyjnej atmosferze w komorze.
Od stycznia 2010 roku mam przyjemność kierować pracownią ceramiki na warszawskiej ASP, której historia sięga początków XX wieku. To wielkie wyróżnienie, ale i odpowiedzialność, zważywszy na nazwiska profesorów, którzy byli z nią związani. Wspomnieć tutaj należy początki pracowni z prof. Karolem Tichym, panią prof. Wandą Golakowską i prof.Teresę Plate-Nowińską, które wniosły ogromny wkład
w rozwój tej pracowni. Nieocenionym wsparciem w pracy ze studentami służą mi dr Piotr Lorek i mgr Wiesław Andrzejewski, wspaniali fachowcy, pedagodzy i fascynaci tego materiału.