Dyplom

Zatwierdzona_Lista_osób_mających_uprawnienia_do_prowadzenia_dyplomów_praktycznych_i_aneksów_oraz_recenzenci_na_Wydziale_Rzeźby_22-23
Dyplomowanie

 

Zakres, warunki oraz sposób przeprowadzania egzaminów dyplomowych przedstawia Regulaminu Studiów ASP w Warszawie - rozdział XII.

 

Po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z regulaminu studiów (absolutorium) dopuszczenia do dyplomu student wybiera promotora podstawowej pracy praktycznej. Dyplomant ma nieograniczone możliwości co do propozycji tematu jak i formy wykonania i prezentacji praktycznejn/ artystycznej pracy dyplomowej. Główna praca dyplomowa magisterska składana jest wraz z obowiązkowym aneksem.

Aneks do dyplomu można wykonać z: rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej, fotografii, specjalizacji:  medalierstwa, rzeźby w architekturze oraz technik: ceramiki, drewna, kamienia i brązu. Istnieje także możliwość wykonania aneksu na innym Wydziale.

Praca teoretyczna jest realizowana pod opieką wybranego pracownika ASP w Warszawie prowadzącego zajęcia teoretyczne. Przed obroną prace teoretyczne podlegają sprawdzeniu zgodnie z Regulaminem określającym zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  

 

Wszystkie egzaminy dyplomowe mają charakter stacjonarny  otwarty ( poza okresem pandemii )  – co oznacza, że każdy może być uczestnikiem obrony i brać czynny udział w dyskusji na temat prezentowanej koncepcji pracy magisterskiej oraz aneksów prezentowanych wspólnie (jako element pracy dyplomowej). O ocenie decydują promotorzy oraz Komisja Dyplomowa i jest ona składową porównania założonych efektów kształcenia z osiągniętym pułapem  oraz analizy projektu dyplomowego na podstawie:  poziomu artystycznego, technicznego wykonywanych prac, świadomości osadzenia dzieła w kontekstach  znaczeniowych, społeczno-kulturowych. Sposobu prezentacji własnego dzieła wobec przestrzeni, miejsca, czasu i odbiorców uczestniczących w obronie (wolnych słuchaczy, studentów, dydaktyków, komisji). Kolejnym elementem składowym jest ocena pracy pisemnej powstałej pod opieką promotora pracy teoretycznej oraz zaproponowana/ przegłosowana ocena podsumowująca publiczną prezentację podczas obrony.

Przy dyplomie magisterskim za końcową ocenę odpowiadają następujące składowe: dyplomowa praca praktyczna, teoretyczna praca dyplomowa, aneks, obronę dyplomu, oraz średnia ocen uzyskana za cały tok studiów. Ostatecznie to Komisja Dyplomowa decyduje, który element składowy pracy dyplomowej ma najistotniejszy wpływ na ocenę końcową. Podczas publicznej obrony pracy magisterskiej komisja dyplomowa zobowiązana jest do zadania co najmniej trzech pytań dyplomantowi. Pytania wraz z syntetycznym opisem odpowiedzi są udokumentowane i stanowią załączniki do protokołów sporządzanych z obron.

W dyplomach wpisuje się oceny zgodnie z obowiązującą na ASP w Warszawie zasadą:

1] średnia ocen od 2,65 do 3,75 – dostateczny;

2] średnia ocen od 3,75 do 4,49 – dobry ;

3] średnia ocen od 4,5 do 5,0 - bardzo dobry;

4]  średnia ocen powyżej 5,0 - celujący;

 

Każdemu dyplomantowi przysługują trzy terminy obrony z zastrzeżeniem, że tylko pierwszy i w wyjątkowych sytuacjach drugi termin daje możliwość uzyskania wyróżnienia.

Dyplomant po uzyskaniu stopnia magistra sztuki pozostawia w archiwum wydziałowym portfolio zawierające dokumentację wybranych prac powstałych w całym toku studiów oraz dyplomu.

--

 

 

Poniżej wypis z Regulaminu Studiów ASP w Warszawie (Rozdział XII, paragrafy 55 - 60):

ROZDZIAŁ XII. MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA, MAGISTERSKI EGZAMIN DYPLOMOWY, UKOŃCZENIE STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

§ 55. [Praca magisterska i egzamin magisterski]

1. Zakres magisterskiej pracy dyplomowej, zwanej dalej „pracą magisterską”, obejmuje wykonanie:

1) podstawowej pracy artystycznej, projektowej lub konserwatorskiej z opisem dzieła;
2) pisemnej teoretycznej pracy magisterskiej, zawierającej około 30 stron znormalizowanego maszynopisu i będącej oryginalnym opracowaniem tematu;
3) ewentualnie innych prac wynikających ze specyfiki kierunku studiów;
4) w przypadku kierunku „Historia sztuki” pracę magisterską stanowi pisemna praca dyplomowa zawierająca co najmniej 60 stron znormalizowanego maszynopisu i będąca oryginalnym opracowaniem tematu oraz ewentualnie inne prace wynikające ze specyfiki kierunku studiów (aneks plastyczny).

2. Za zgodą rady programowej dopuszcza się realizację zespołowych prac magisterskich jeżeli:

1) interdyscyplinarność bądź wieloaspektowy charakter pracy magisterskiej uzasadniają potrzebę pracy grupowej;
2) załączone do pracy magisterskiej oświadczenie członków zespołu określają ich zakresy obowiązków i kompetencji oraz wkład pracy poszczególnych członków zespołu.

3. Przed magisterskim egzaminem dyplomowym, zwanym dalej „egzaminem magisterskim”, pisemne prace magisterskie, a także inne prace pisemne takie jak opis dzieła są sprawdzane z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

4. Niezwłocznie po zdaniu egzaminu magisterskiego, Rektor wprowadza się pisemną pracę magisterską do repozytorium pisemnych prac dyplomowych w systemie POL-on.

5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest:

1) spełnienie warunków określonych w programie studiów;
2) pozytywna ocena pracy magisterskiej;
3) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów;
4) złożenie pracy magisterskiej najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego, tj. zgłoszenie jej wszystkich elementów wraz z oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu pracy magisterskiej w tym:

a) jednego egzemplarza pracy teoretycznej w formie drukowanej podpisanego przez autora i promotora na stronie tytułowej, Dziekan może określić inną liczbę składanych egzemplarzy pracy teoretycznej,
b) dokumentacji elektronicznej wszystkich elementów pracy dyplomowej (dokumentacja fotograficzna części praktycznej w formie plików JPG wraz z opisem poszczególnych prac oraz pracy teoretycznej w formie pliku, zgodnie z regulaminem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,
f) oświadczenia dyplomanta dotyczącego praw autorskich i oświadczenia dyplomanta o tożsamości teoretycznej pracy z zapisem na nośniku elektronicznym (zgodnie z wzorem stanowiącym załączniki nr 1 i 3-4 do niniejszego regulaminu, a w przypadku kierunków prowadzonych przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5),
c) oświadczenia promotorów pracy magisterskiej (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu).

6. Po uzyskaniu absolutorium nie można zmieniać tematu pracy magisterskiej lub jej części, o której mowa w ust. 1, bez zgody rady programowej.

7. Formę w jakiej składana jest praca magisterska oraz zasady egzaminu magisterskiego określają wewnętrzne przepisy wydziałów.

8. Egzamin magisterski ma formę obrony publicznej.

9. Student po zdaniu egzaminu magisterskiego otrzymuje dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym magistra sztuki lub magistra, zgodnym z programem studiów.

 

§ 56. [Organizacja egzaminów magisterskich]

1. Prawa studenckie wygasają po zakończeniu ostatniego semestru studiów i złożeniu egzaminu magisterskiego z pozytywnym wynikiem albo upływie trzeciego terminu obrony, z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Rada programowa ustala trzy terminy egzaminów magisterskich oraz podaje je do wiadomości studentów nie później niż miesiąc przed pierwszym planowanym terminem tych egzaminów.

3. Przerwa między terminami wyznaczonymi przez radę programową nie może być krótsza niż 2 miesiące.

4. Studentowi przygotowującemu pracę magisterską, w razie długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, przysługuje możliwość zwrócenia się do prodziekana z prośbą o przywrócenie terminu egzaminu magisterskiego. W tym celu student składa do prodziekana w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi nieobecność na egzaminie. Nowy termin zostaje ustalony przez prodziekana. Gdy promotorem pracy jest prodziekan, zgodę na przywrócenie terminu wyraża dziekan.

5. Przesunięcie egzaminu magisterskiego na drugi termin może być dokonane na pisemną prośbę studenta uzasadnioną poważnymi przyczynami. Warunki i tryb podjęcia decyzji mogą określać wewnętrzne przepisy wydziału. Teoretyczna część pracy magisterskiej musi być złożona nie później niż na trzy tygodnie przed drugim terminem, z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 15 września.

6. W stosunku do studenta, który nie uzyska zgody na przeniesienie egzaminu z pierwszego terminu na drugi termin, prodziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

7. Trzeci termin egzaminu magisterskiego wyznaczony jest nie później niż 10 miesięcy od zdania wszystkich egzaminów i uzyskania zaliczeń przewidzianych programem studiów, pod warunkiem złożenia przez studenta, w terminie określonym w ust. 5, teoretycznej części pracy magisterskiej, zaakceptowanej przez promotora. O wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu może wnioskować wyłącznie promotor pracy praktycznej.

8. W szczególnych przypadkach student przystępujący do egzaminu magisterskiego w drugim terminie nie traci prawa do wyróżnienia rektorskiego, o ile uzyskał ocenę celującą za część praktyczną pracy magisterskiej.

§ 57. [Promotor i recenzent pracy magisterskiej]

1. Podstawową - czyli artystyczną, projektową lub konserwatorską - część pracy magisterskiej student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Rada programowa może wyznaczyć do kierowania pracą magisterską także inną osobę, posiadającą stopień co najmniej doktora.

2. W przypadku podejmowania pracy magisterskiej pod kierunkiem osoby niebędącej pracownikiem macierzystego wydziału studenta, konieczne jest uzyskanie zgody tej osoby oraz zgody właściwych Rad Programowych.

3. Szczegółowy zakres pracy i tryb dopuszczenia do wykonywania pracy magisterskiej określają wewnętrzne przepisy wydziału.

4. Teoretyczna część pracy magisterskiej jest realizowana pod opieką wybranego pracownika ASP w Warszawie prowadzącego zajęcia teoretyczne.

5. Praca magisterska na kierunku „Historia sztuki” realizowana jest podczas seminariów dyplomowych prowadzonych przez pracowników wydziału kształcącego w zakresie Historii sztuki.

6. Propozycję oceny pracy teoretycznej przedstawia kierujący pracą (opiekun pracy teoretycznej), a zatwierdza komisja dyplomowa.

7. Recenzentem pracy magisterskiej może być pracownik dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień doktora. W przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej jest osoba posiadająca stopień doktora, recenzentem powinna być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego (nie dotyczy kierunku „Historia sztuki” na wydziale kształcącym w zakresie historii sztuki oraz kierunków na wydziale kształcącym w zakresie architektury wnętrz). Zasady powołania recenzentów na kierunku „Historia sztuki” określają odrębne przepisy.

8. Recenzent wyznaczony przez prodziekana przedstawia recenzję zarówno części praktycznej jak i teoretycznej, pracy magisterskiej. Student jest zobowiązany, w terminie wskazanym przez wydział, do zaprezentowania recenzentowi oryginału części praktycznej i teoretycznej pracy dyplomowej. W przypadku nieprzedstawienia pracy, prodziekan nie dopuszcza studenta do egzaminu w wyznaczonym terminie.

9. Recenzent przekazuje pisemną recenzję pracy magisterskiej nie później niż na trzy dni przed terminem egzaminu magisterskiego.

 

§ 58. [Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu magisterskiego]

1. W przypadku otrzymania z całości pracy magisterskiej lub z jej części oceny niedostatecznej, a także w przypadku nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do egzaminu magisterskiego w pierwszym terminie prodziekan wyznacza termin powtórnego egzaminu magisterskiego. Powtórny egzamin musi odbyć się:

1) do 30 września w przypadku - gdy pierwszym terminem była sesja letnia;
2) do 30 czerwca - w przypadku gdy pierwszym terminem była sesja zimowa.

2. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do powtórnego egzaminu magisterskiego jest równoznaczne z oceną „0” (nieklasyfikowany).

3. W przypadku niezdania powtórnego egzaminu magisterskiego prodziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

4. W razie niepodejścia do egzaminu magisterskiego w trzecim terminie, o którym mowa w § 56 ust. 7 albo otrzymania z niego oceny niedostatecznej, prodziekan skreśla studenta z listy studentów a egzamin magisterski może być złożony jedynie po uprzednim wznowieniu studiów, w trybie określonym w § 27 ust. 1 lub ust. 7.

5. Student ma obowiązek uzupełnienia różnic programowych, jeśli w roku akademickim, w którym ponownie składa egzamin magisterski obowiązuje inny program studiów niż obowiązywał studenta przed wznowieniem studiów.

6. Złożenie egzaminu magisterskiego po wznowieniu studiów następuje na zasadach określonych przez radę programową.

7. Student, który po wznowieniu studiów, w trybie określonym w § 27 ust. 1, nie złożył egzaminu magisterskiego z wynikiem pozytywnym zostaje powtórnie skreślony z listy studentów, bez prawa wznowienia studiów.

 

§ 59. [Przebieg egzaminu magisterskiego]

1. Egzamin magisterski jest jawny i odbywa się przed komisją dyplomową.

2. Komisję dyplomową dla studenta powołuje dziekan.

3. W skład komisji wchodzi dziekan jako przewodniczący oraz członkowie powołani przez dziekana:

1) promotor lub promotorzy poszczególnych części pracy dyplomowej;
2) recenzent;
3) od dwóch do sześciu nauczycieli akademickich, w tym opiekun pracy teoretycznej oraz co najmniej dwóch nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, a pozostali – co najmniej stopniem doktora.

4. Podczas egzaminu magisterskiego komisja dyplomowa obraduje jeżeli obecnych jest przynajmniej 3/4 jej składu, w tym promotor. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności recenzenta recenzję odczytuje promotor.

5. Dziekan może powierzyć przewodniczenie komisji wskazanemu przez siebie nauczycielowi akademickiemu.

6. Obrady komisji są tajne. Z przebiegu egzaminów sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący oraz wszyscy członkowie komisji.

7. Egzamin magisterski obejmuje:

1) prezentację i omówienie wszystkich części pracy magisterskiej;
2) obronę całości pracy magisterskiej, na którą składa się w szczególności odpowiedź na co najmniej trzy pytania zadane przez komisję dyplomową.

8. Szczegółowy przebieg, liczbę nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego w składzie komisji dyplomowej oraz zasady egzaminu magisterskiego określają wewnętrzne przepisy wydziałów, uwzględniając ich specyfikę.

9. Datą ukończenia studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich jest data złożenia egzaminu magisterskiego z wynikiem pozytywnym.

 

§ 60. [Dyplom ukończenia studiów]

1. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra. Do dyplomu dołącza się suplement zawierający informację o zaliczonych podczas studiów zajęciach oraz wykaz zdanych egzaminów.

2. Podstawę obliczenia ostatecznej oceny wpisywanej do dyplomu stanowią oceny za: dyplomową pracę praktyczną (nie dotyczy wydziału kształcącego w zakresie historii sztuki) dyplomową pracę teoretyczną, egzamin dyplomowy (obrona dyplomu), aneks (tam, gdzie ma to zastosowanie) oraz średnia ocen uzyskana za cały tok studiów. Rada programowa ustala, w jakim stopniu (zakresie) poszczególne elementy wpływają na ostateczną ocenę.

3. Podstawę obliczenia ostatecznej oceny wpisywanej do dyplomu ukończenia studiów na kierunku Historia Sztuki prowadzonego przez wydział kształcący w zakresie historii sztuki, stanowi średnia arytmetyczna z ocen:

1) za pracę magisterską;
2) aneks plastyczny jeżeli został zgłoszony;
3) egzamin magisterski (obrona dyplomu);
4) oraz średnia ocen uzyskana za cały tok studiów.

4. W trakcie egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen podaną w § 36 Regulaminu.

5. W dyplomie magisterskim ukończenia studiów ASP w Warszawie wpisuje się ostateczną ocenę zgodnie z zasadą:

1) średnia ocen od 2,65 do 3,74 – dostateczny;
2) średnia ocen od 3,75 do 4,49 – dobry;
3) średnia ocen od 4,5 do 5,0 - bardzo dobry;
4) średnia ocen powyżej 5,0 - celujący.

6. Dla wyróżniających się dyplomowych prac magisterskich mają zastosowanie przepisy § 48 Regulaminu.

7. Prace teoretyczne wprowadzane są do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych.